Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів - страница 18

. Механизм ведомственного правового регулирования деятельности органов внутренних дел. – М., 1976. – с.36

162 Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка: ч.1-2. Предмет и понятие / МВД ССР; Всесоюзный научно исследовательский и-т. – М., 1981, с.168

163 Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе —М.: Юрид. Лит., 1978, с.154-155

164 Казимирчук В. П. Социальное действие права в условиях развитого социализма: Автореф. дис. ... д-ра юрид наук-М. , 1977. – с12.

165 Мухтарова К. Механизм правотворчества: В кн. Правовая наука. – Алма-Ата, 1978. – С.19-24.

166 Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. — М.: 1978.- с.48; Тихомиров Ю.А Курс административного права и процесса.— М.: 1998.— 38 с.

167 Юзьков Л. Государственное управление в политической системе развитого социализма. — К.: Вища школа, 1983, – С.57-61

168 Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права. – К.: Вища школа., 1991. – С.97-104

169 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – с.661

170Протасов В.Н. Что и как регулирует право: Учебное пособие. — М.: Юрист, 1995. — 65с.

171 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов.— М.: Издательство БЕК, 1997. – С.201.

172 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – с.661

173 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов.— М.: Издательство БЕК, 1997. – С.201.

174 Тихомиров Ю.А Курс административного права и процесса.— М.: 1998. – С.399-440.

175 Закон України “Про надзвичайний стан” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №37 .

176 Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27.

177 Закон України “Про державну таємницю” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16.

178 Закон України “Про митну справу в Українській РСР” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №44.

179 Закон України “Про державний кордон України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №2.

180 Закон України “Про державний кордон України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №2.

181 Закон України “Про державну податкову службу в Україні”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №6; Закон України “Про систему оподаткування” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 16.

182 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

183 Закон України «Про видобуток і переробку уранових руд” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №11-12.

184 Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52.

185 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про дозвільну систему” // Іменем закону, 1992, N44.

186 Закон України “Про правовий статус іноземців” // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23.

187 Закон України “Про підприємства в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24.

188 Закон України “Про електроенергетику” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №1.

189 Закон України “Про оборону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9 .

190 Закон України “Про оборону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9 .

191 Закон України “Про захист рослин” // Офіційний вісник України. – 1998. – №46.

192 Указ Президента України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області» // Урядовий кур’єр. - 1999, 5 січня.

193 Закон України “Про пожежну безпеку” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5.

194 Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств: у редакції” // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 17.

195 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

196 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30; 92, п.8

197 Міграційні процеси у сучасному світі : світовий, регіональний та національний виміри: Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика: Енциклопедія / Упоряд. Ю.Римаренко, За ред. Ю.И. Римаренко. – К.: Довіра, 1998. – с.308.

198 Закон України “Про правовий статус іноземців” // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23.

199 Про біженців: Закон України від 21.06. 2001 // Відомості Верховної Ради України. -2001 № 44.

200 Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 // Відомості Верховної Ради , 2001, N 41, ст. 197

201 Закон України “Про державний кордон України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №2.

202 Закон України “Про прикордонні війська України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2.

203 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” // Збірник Постанов України. – 1995. – № 4.

204 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №1.

205 Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні» // «СД-RОМ» Законодательство Украины. Еженедельно обновляемая компьютерная информационно-справочная система. Версия 4, апрель 2000, лицензионное пользование базой данных «Legislation Sources for Windows».

206 Указ Президента України « Про невідкладні заходи щодо усунення порушень законності та правопорядку в Автономній Республіці Крим// «СД-RОМ» Законодательство Украины. Еженедельно обновляемая компьютерная информационно-справочная система. Версия 4, апрель 2000, лицензионное пользование базой данных «Legislation Sources for Windows».

207 Указ Президента України «Про основні напрями соціальної політики на 1997 - 2000 роки» // Урядовий кур’єр. - 1997,-30 жовтня

208 Указ Президента України «Про затвердження Національної програма боротьби з корупцією від 10.04.1997» //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №19 .

209 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” // Збірник Постанов України. – 1995. – № 4.

210 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про прикордонний режим” // Збірник постанов України. – 1998. – № 11.

211 Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие для студентов юридических факультетов / Отв. ред. Туманов Г.А. – М.: Юрист, 1997. – С.144-148

212 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – с. 661

213 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М., 1996, —С.129

214 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – с. 662

215 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – с. 661

216 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. – М., 1996,—С.131.

217 Основы применения кибернетики в правоведении. — М., 1977. — С.20-33, 111-113

218 Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. –М.: Политиздат, 1981. – С.371.

219 Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. –М.: Политиздат, 1981. – 432с.; Марков М. Технология и эффективность социального управления. – К., 1982. – С.64; Рассолов М.М. Проблемы управления и информации в области права. — М.: Юрид. лит., 1991. — 208с.; Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. — М.: 1978.- — 336 с.; Козлов Ю М, Фролов Е. С. Научная организация управления и право – М.: Изд. МГУ, 1986, –248 с.

220 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – с. 31

221 Див. Зноску № 110

222 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – с.230

223 Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1998.-с 88.

224 Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов.— М.: Издательство БЕК, 1997. – 355 с.

225 Закон України «Про громадянство України» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №1, с. 1-24.

226 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

227 Про правовий статус іноземців: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23.

228 Про біженців: Закон України від 21.06. 2001 // Відомості Верховної Ради України. -2001 № 44.

229 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №1.

230 Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 // Відомості Верховної Ради , 2001, N 41, ст.197

231 Про державний кордон України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №2.

232 Про прикордонні війська України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2.

233 Про міліцію: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4. – Ст. 20.

234 Про державний кордон України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №2.

235 Закон України «Про прикордонні війська України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2.

236 Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 // Відомості Верховної Ради , 2001, N 41, ст.197

237 Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4. – Ст. 20.

238 Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131.

239 Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України. Том 1. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

240 Указ Президента України «Питання імміграційного контролю» // «СД-RОМ» Законодательство Украины. Еженедельно обновляемая компьютерная информационно-справочная система. Версия 4, апрель 2000, лицензионное пользование базой данных «Legislation Sources for Windows».

241 Указ Президента України « Про невідкладні заходи щодо усунення порушень законності та правопорядку в Автономній Республіці Крим// «СД-RОМ» Законодательство Украины. Еженедельно обновляемая компьютерная информационно-справочная система. Версия 4, апрель 2000, лицензионное пользование базой данных «Legislation Sources for Windows».

242 Указ Президента України «Про основні напрями соціальної політики на 1997 - 2000 роки» // Урядовий кур’єр. - 1997,-30 жовтня

243 Указ Президента України «Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки» // Збірник Указів Президента України. -К., 1996.

244 Розпорядження Президента України “Про незадовільний стан виконання заходів щодо боротьби зі злочинністю” // Збірник нормативних актів України. – К., 1997.

245 Розпорядження Президента України «Про заходи, щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю» // Збірник нормативних актів України. – К., 1999.

246 Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні» // «СД-RОМ» Законодательство Украины. Еженедельно обновляемая компьютерная информационно-справочная система. Версия 4, апрель 2000, лицензионное пользование базой данных «Legislation Sources for Windows».

247 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію» // Збірник Постанов України. – 1995. – № 4; Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 910 від 05.06.2000; N 1259 від 26.09.2001 .

248 Постанова Кабінету Міністрів України “Про стан виконання Комплексної програми розбудови державного кордону України /«СД-RОМ» Законодательство Украины. Еженедельно обновляемая компьютерная информационно-справочная система. Версия 4, апрель 2000, лицензионное пользование базой данных «Legislation Sources for Windows».

249 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програма боротьби з нелегальною міграцією на 2001-2004 р.».

250 Постанова Кабінету Міністрів «Про стан виконання рішень Президента України і Уряду з питань додержання вимог прикордонного і митного законодавства»/ «СД-RОМ» Законодательство Украины. Еженедельно обновляемая компьютерная информационно-справочная система. Версия 4, апрель 2000, лицензионное пользование базой данных «Legislation Sources for Windows».

251 Постанова Кабінету Міністрів “Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в Україну”// Український часопис права і політики, 1999, №3.; Постанова Кабінету Міністрів “Правила оформлення візових документів для в’їзду в Україну”// Український часопис права і політики, 1999, №3.

252 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

253 Новік В. Державна політика і регулювання імміграційних процессів в Україні: аналітичне дослідження.— К.: Компанія ВАІТЕ, 1999. –с170.

254 Спільний наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України та Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Інструкції про порядок передачі підрозділами Прикордонних військ України іноземних громадян та осіб без громадянства, що є порушниками законодавства України про державний кордон і правовий статус іноземців, приймання зазначених осіб органами МВС України, їх утримання та видворення за межі держави” //Офіційний вісник України. - 1998. - № 2.

255 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.96

256 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

257 Закон України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за станом на 15 березня 1999 р.) / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 1999. — 15 с.

258 Закон України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за станом на 15 березня 1999 р.) / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 1999. — 15 с.

259 Закон України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за станом на 15 березня 1999 р.) / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 1999. — 15 с.

260 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

261 Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – с. 732; Атаманчук Г В Особенности процессов управления в развитом социализме . — М.: Місль, 1985. – 200 с.

262 Розпорядження Глави Адміністрації Президента України положення «Про Відділ громадянства Адміністрації Президента України» // Збірник нормативних актів України. – К., 1999.

263 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

264 Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” // Відомості Верховної Ради України. –1997. –№10.

265 Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” // Відомості Верховної Ради України. –1997. –№10.

266 Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення органів міграційної служби в Україні” // Інформаційний бюлетень Міністерства України у справах національностей, міграції та культів. - 1995. -№2.

267 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію» // Збірник Постанов України. – 1995. – № 4.

268 Постанова Кабінету Міністрів України «Про стан виконання Комплексної програми розбудови державного кордону України /«СД-RОМ» Законодательство Украины. Еженедельно обновляемая компьютерная информационно-справочная система. Версия 4, апрель 2000, лицензионное пользование базой данных «Legislation Sources for Windows».

269 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програма боротьби з нелегальною міграцією на 1999-2000р.”.

270 Указ Президента України «Про зміни у системі центральних органів виконавчої влади» // Збірник Указів Президента України. Випуск №3 Частина I (липень - серпень 1996 року.).-К., 1996.

271 Указ Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади»// Урядовий Кур’єр. – 1999, 17 грудня.

272 Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет України у справах національностей та міграції»// Збірник Наказів Президента України. Випуск №4 Частина I ( жовтень-листопад 1996 року.).- К., 1996.

273 Закон України «Про біженців» // Відомості Верховної Ради України. -1994. - № 16.

274 Закон України «Про порядок виїзду і в’їзду в Україну громадян України» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 18; Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 910 від 05.06.2000; N 1259 від 26.09.2001.

275 Закон України “Про правовий статус іноземців” // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23.

276 Про біженців: Закон України від 21.06. 2001 // Відомості Верховної Ради України. -2001 № 44.

277 Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення органів міграційної служби в Україні” // Інформаційний бюлетень Міністерства України у справах національностей, міграції та культів. - 1995. -№2.

278 Указ Президента України «Про зміни у системі центральних органів виконавчої влади» // Збірник Указів Президента України. Випуск №3 Частина I (липень - серпень 1996 року.).-К., 1996.

279 Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет України у справах національностей та міграції»// Збірник Наказів Президента України. Випуск №4 Частина I ( жовтень-листопад 1996 року.).- К., 1996.

280 Указ Президента України «Про зміни у системі центральних органів виконавчої влади» // Урядовий Кур’єр. – 1999, 16 березня.

1844277083555633.html
1844340060015424.html
1844439126004823.html
1844512541849452.html
1844676261650623.html